Зразок договору

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

Пропозиція укласти договір
про надання інформаційних послуг
(публічна оферта)

Представник адресує дану оферту – пропозицію укласти Договір про надання інформаційних послуг фізичним особам, які бажають мати доступ до системи ipLex.

Для того щоб укласти Договір про надання інформаційних послуг, надалі за текстом - "Договір", фізична особа повинна здійснити акцепт, тобто надати свою згоду на укладання договору на умовах, викладених в оферті. Акцептом даної оферти є прийняття нижче вказаних умов шляхом оплати послуг. З моменту оплати послуг фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.

При необхідності, не вступаючи у протиріччя з умовами оферти, Представник може укласти документально оформлений Договір у формі письмового двостороннього документа.

Визначення

Система ipLex - база даних нормативно-правової, судової та довідкової інформації (далі - Система).

Представник - особа зазначена в переліку представників, представлених на сайті www.iplex.com.ua в розділі "Контакти".

Офіційний веб-сайт системи ipLex - інформаційний ресурс мережі інтернет з адресою www.iplex.com.ua (далі - сайт ipLex).

Унікальне ім’я (логін) - символьний код, який використовується для роботи з системою. Надається користувачу один раз при підключенні до системи, є унікальним для кожного користувача та зберігається за ним на весь час.

Програмне забезпечення – комп’ютерна програма ipLex призначена для пошуку, перегляду та виводу інформації в базах даних. Програма ipLex працює в режимі клієнт-сервер. Надання доступу до Системи - надання користувачу можливості працювати з Системою в межах сплаченого періоду.

Договір
про надання інформаційних послуг
(публічна оферта)

Представник, іменується далі "Виконавець", з однієї сторони та будь-яка інша особа, яка здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі "Замовник" з другої сторони, що надалі іменуються як Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:

  1. Предмет договору

  1.1. На підставі даного Договору Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає та сплачує Виконавцю послуги за надання доступу до Системи, відповідно до обраного періоду (далі - Послуги).

  1.2. Послуги надаються шляхом видачі Замовнику унікального імені (логіну) і паролю та програмного забезпечення, що дозволяє мати доступ до Системи.

  1.3. Система ipLex є інтелектуальною власністю, правова охорона якої встановлюється Цивільним кодексом України, чинними міжнародними договорами України. Виконавець гарантує наявність у нього прав, необхідних для виконання Договору.

  2. Права та обов'язки сторін

  2.1. Виконавець зобов’язаний:
  - дотримуватися умов даного Договору;
  - надавати Послуги протягом сплаченого Замовником періоду;
  - надавати Замовнику консультації, що стосуються надання Послуг протягом робочого часу, визначеного розкладом роботи служб Виконавця;
  - зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

  2.2. Замовник зобов’язаний:
  - виконувати умови даного Договору;
  - надавати достовірні особисті дані та іншу інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;
  - сплачувати Послуги відповідно до прейскуранту. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і ціни на сайті ipLex;
  - для коректної роботи Системи забезпечити апаратно-програмне середовище, вимоги до якого наведені на сайті ipLex;
  - забезпечувати конфіденційність свого логіна і пароля;
  - не передавати Послуги третім особам;
  - при зверненні до служби технічної підтримки Виконавця використовувати контактну електронну адресу (адресу, вказану при замовленні послуги) і повідомляти свій логін, ім'я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу;
  - протягом одного року зберігати платіжні документи, що підтверджують здійснення сплати на рахунок Виконавця, та за необхідністю надавати їх копії Виконавцю;
  - надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

  2.3. Виконавець має право:
  - змінити склад, порядок, умови та ціни на надання Послуг шляхом розміщення інформації на сайті ipLex. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується;
  - припинити надавати Послуги автоматично після закінчення сплаченого Замовником періоду;
  - розкривати відомості про Замовника виключно у випадках, передбачених законодавством України.

  2.3.1. Призупинити (тимчасово або повністю) надання Послуг Замовнику без повернення грошових коштів і вимагати письмових пояснень від Замовника в випадках порушення ним обов'язків описаних в п.2.2, а також у таких випадках:
  - якщо Виконавець вважає що будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, надані Замовнику згідно даного Договору, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим Замовникам;
  - в разі пошкодження чи намагання пошкодити засоби захисту Системи, а також включення програмного забезпечення до складу власних розробок Замовника;
  - при публікації та передачі Замовником через мережу інтернет будь-якої інформації, яка паплюжить Виконавця чи скоєння дій, що перешкоджають нормальній роботі Виконавця.

  2.3.2. Заблокувати доступ до системи ipLex з певної IP-адреси у випадках:
  - перевищення кількості запитів з IP-адреси за певний проміжок часу;
  - надсилання запитів, які не передбачені клієнтською програмою ipLex;
  - дії з системою, що можуть призвести до наслідків, передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України "Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку".

  2.4. Замовник має право:
  - вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору;
  - самостійно встановлювати програмне забезпечення для роботи з Системою на комп’ютерах та мобільних пристроях, операційна система яких підтримує роботу з ipLex;
  - у разі виникнення зауважень щодо якості Послуг повідомляти про них Виконавця письмово і своєчасно;
  - в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця на умовах передбачених в п.7.3.

  3. Порядок надання Послуг

  3.1. При користуванні Послугами вперше:

  3.1.1. Замовник самостійно реєструється в Системі на сайті ipLex в розділі "Реєстрація" та автоматично отримує унікальний логін та пароль.

  3.1.2. Замовник самостійно скачує з сайту ipLex та встановлює програмне забезпечення Системи на свій комп’ютер та/або мобільний пристрій.

  3.1.3. Замовник отримує рахунок на сплату Послуг шляхом автоматичного формування на сайті ipLex в розділі "Поповнення рахунку" або від Виконавця електронною поштою. Мінімальний період оплати становить - один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 4 даного Договору.

  3.1.4. Після сплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на розрахунковий рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Системи. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

  3.1.5. Користуватися Системою Замовник може за умови коректно встановленого програмного забезпечення, правильно введених логіна і пароля та наявності доступу в мережу інтернет.

  3.1.6. Після закінчення оплаченого періоду доступ до Системи Замовнику припиняється.

  3.2. При повторному користуванні Послугами:

  3.2.1. Для відновлення доступу до Системи Замовник отримує рахунок на сплату Послуг шляхом автоматичного формування на сайті ipLex в розділі "Поповнення рахунку" або від Виконавця електронною поштою. Мінімальний період оплати становить - один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 4 даного Договору.

  3.2.2. Після сплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на розрахунковий рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Системи. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

  3.2.3. Після закінчення оплаченого періоду доступ до Системи Замовнику припиняється.

  4. Вартість послуг та порядок оплати

  4.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифів і умов оплати, які опубліковані на сайті ipLex. Ціни на Послуги вказуються в національній валюті України.

  4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

  4.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата початку періоду, вказаного в рахунку.

  4.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни і вводити нові тарифи. Датою вступу в силу нових цін чи тарифів є дата їх публікації на сайті ipLex. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується.

  4.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

  5. Конфіденційність

  5.1. Замовник зобов’язується дотримувати сувору конфіденційність відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої від Виконавця, і приймати всі розумні заходи для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації згідно даного Договору.

  5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося:
  - внаслідок форс-мажорних обставин;
  - внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

  6. Відповідальність сторін

  6.1. Сторони даного Договору несуть відповідальність за предметом і умовами Договору згідно чинного законодавства України.

  6.2. Виконавець не несе відповідальності за:
  - прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду Замовника, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Послугою;
  - за погіршення якості Послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Виконавця.

  6.3. Замовник повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на вкрадений час клієнт повинен звернутися у відповідні слідчі і правоохоронні органи.

  6.4. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

  6.5. Розмір відповідальності, не врегульований даним Договором, регулюється діючим законодавством України.

  7. Момент вступу в силу Договору. Термін дії. Порядок зміни та розірвання.

  7.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником оплати Послуг та діє до моменту його розірвання.

  7.2. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією зі Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.

  7.3. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Замовника:
  - Замовник зобов'язаний письмово попередити Виконавця за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до моменту його розірвання;
  - надіслати копії платіжних документів на адресу Виконавця;
  - Виконавцем здійснюється перерахунок вартості наданих послуг за повні місяці використаного періоду обслуговування та повернення грошових коштів за оплачений, але невикористаний період обслуговування;
  - повним місяцем використаного періоду обслуговування також вважається місяць, в якому було припинено дію Договору;
  - розмір вартості наданих послуг перераховується у відповідності до діючих тарифів на дату припинення Договору.

  7.4. Внесення змін (доповнень) у даний Договір, зміну порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Усі зміни (доповнення), внесені Виконавцем у даний Договір, набувають чинності й стають обов’язковими для Замовника з моменту їхньої публікації на сайті ipLex. За 30 (тридцять) днів до введення нових умов Договору Виконавець сповіщає Замовника шляхом відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника. У випадку незгоди Замовника зі змінами, внесеними в даний Договір, Замовник має право розірвати його у порядку, встановленому даним Договором. Всі додатки, зміни й доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною.

  8. Реквізити Виконавця
  ____________________________
  ____________________________
  ____________________________