МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.05.2020 № 1238
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2020 р.
за № 684/34967
Про внесення змін до Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах"
Відповідно до статті 6 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" , підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 246 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 ,
НАКАЗУЮ:
1. У пункті 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 травня 2013 року № 368 "Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 774/23306, слова "Державні гігієнічні правила і норми "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" замінити словами "Державні санітарні правила і норми "Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах".
2. Унести зміни до Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах", затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 травня 2013 року № 368, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 774/23306, виклавши їх у новій редакції, що додається.
3. Директорату громадського здоров’я (Ганжа І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Установити, що харчові продукти, які відповідають вимогам, що діяли до набрання чинності цим наказом, проте не відповідають вимогам цього наказу, можуть перебувати в обігу на ринку України до закінчення строку їх придатності.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.
6. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 розділу IV та розділу VIII додатка до Державних санітарних правил і норм "Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах", затверджених цим наказом, які набирають чинності через три роки після набрання чинності цим наказом.
Міністр М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України

Міністр розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України

Президент Національної академії
медичних наук України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
О. Шевченко


О. МірошниченкоІ. Петрашко


В. Цимбалюк


Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
13 травня 2013 року № 368
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України
від 22 травня 2020 року № 1238)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2020 р.
за № 684/34967
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА І НОРМИ
"Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах"
I. Загальні вимоги
1. Ці Державні санітарні правила і норми (далі - ДСанПіН) встановлюють максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах.
2. Ці ДСанПіН застосовуються для всіх операторів ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку), які здійснюють первинне виробництво, виробництво, реалізацію та/або обіг харчових продуктів, зазначених у Максимально допустимих рівнях окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах згідно з додатком до цих ДСанПіН (далі - Додаток).
3. Харчові продукти та (або) інгредієнти не можуть перебувати в обігу, якщо вони містять забруднюючі речовини в кількості, що перевищує максимально допустимі рівні, наведені у Додатку.
4 Оператори ринку повинні дотримуватись вимог законодавства про безпечність та якість харчових продуктів з метою зменшення рівнів забруднюючих речовин у харчових продуктах з використанням належної виробничої практики на всіх стадіях харчового ланцюга.
5. У цих ДСанПіН терміни вживаються у таких значеннях:
окрема одиниця вантажу - його частина (контейнер, мішок, коробка тощо), яка може бути переміщена окремо від цього вантажу без відкриття/порушення будь-якої упаковки, що має цей вантаж. Якщо неможливо відокремити від вантажу хоча б одну окрему одиницю вантажу без відкриття/порушення будь-якої упаковки - сам вантаж є окремою одиницею вантажу;
початкова переробка - фізична або термічна переробка зерна або його поверхні, крім сушіння. Процедури фізичної очистки від лушпиння, сортування і сушіння не вважаються початковою переробкою, оскільки фізичний вплив на зародок зерна не вчиняється і після очищення та сортування цільне зерно залишається неушкодженим;
рослинні препарати - інгредієнти, отримані з рослин (наприклад, з цілих рослин або їх частин, подрібнених або порізаних рослин) різними способами переробки (наприклад, пресування, вичавлювання, екстрагування, фракціонування, дистилювання, концентрування, сушіння і ферментування). Це визначення також стосується тонко подрібнених або перероблених на порошок рослин, частин рослин, водоростей, грибів і лишайників, настоянок, екстрактів, ефірних олій (крім рослинних олій, зазначених у пункті 1 розділу VI Додатка), витиснутих соків та перероблених ексудатів;
фізична очистка від лушпиння - це інтенсивна очистка зерна (зернових культур) за допомогою щіток та/або обдирних пристроїв.
6. Максимально допустимі рівні забруднюючих речовин, зазначені у Додатку, застосовуються до їстівної частини відповідних харчових продуктів, якщо інше не вказано у Додатку.
II. Максимально допустимі рівні забруднюючих речовин для висушених, розбавлених, перероблених і багатоінгредієнтних харчових продуктів
1. При застосуванні максимально допустимих рівнів забруднюючих речовин, встановлених до харчових продуктів у Додатку, що були висушені, розбавлені, перероблені, або багатоінгредієнтних харчових продуктів (з більш ніж одним інгредієнтом) необхідно враховувати:
1) зміни концентрації забруднюючих речовин, спричинені процесом висушування або розбавлення;
2) зміни концентрації забруднюючих речовин, спричинені процесом переробки;
3) пропорції інгредієнтів у харчовому продукті;
4) аналітичну межу кількісного визначення.
2. Під час проведення компетентним органом заходів державного нагляду (контролю) оператор ринку має надати і обґрунтувати коефіцієнт(и) концентрації або розбавлення для відповідних операцій висушування, розбавлення, переробки та/або змішування інгредієнтів або для відповідних висушених, розбавлених, перероблених та/або багатоінгредієнтних харчових продуктів.
3. При неможливості надання оператором ринку необхідного(их) коефіцієнту(ів) концентрації або розбавлення або наявності доказів того, що наданий оператором ринку коефіцієнт(и) є невідповідним(и) наданому обґрунтуванню, компетентний орган самостійно визначає такий коефіцієнт(и) на підставі наявної інформації та з метою максимального захисту здоров’я людини.
4. Пункти 2-3 цього розділу застосовуються, якщо не встановлено специфічні максимально допустимі рівні забруднюючих речовин для таких висушених, розбавлених, перероблених та/або багатоінгредієнтних харчових продуктів.
III. Вимоги до використання інгредієнтів, змішування і детоксикації харчових продуктів
1. Забороняється використовувати в якості інгредієнтів харчові продукти, що не відповідають максимально допустимим рівням забруднюючих речовин, встановленим у Додатку.
2. Забороняється змішувати харчові продукти, вміст забруднюючих речовин у яких відповідає встановленим у Додатку максимальним рівням, з харчовими продуктами, вміст забруднюючих речовин у яких перевищує встановлені максимально допустимі рівні.
3. Забороняється змішувати харчові продукти, що підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки з метою зменшення рівня забруднення, з харчовими продуктами, які призначені для безпосереднього споживання людиною, або з харчовими продуктами, які призначені для використання у якості інгредієнтів.
4. Забороняється піддавати навмисній детоксикації за допомогою хімічної обробки харчові продукти, що містять мікотоксини, зазначені у розділі II Додатка.
IV. Особливі вимоги для арахісу (земляного горіху), насіння олійних культур, горіхів, сухофруктів, рису і кукурудзи
1. Арахіс (земляний горіх), насіння олійних культур, горіхи, сухофрукти, рис і кукурудза, які не відповідають максимально допустимим рівням афлатоксинів, визначеним у підпунктах 5-8, 10, 11 пункту 1 розділу II Додатка, можуть перебувати в обігу за умови, що ці харчові продукти:
1) не призначені для безпосереднього споживання людиною або використання у якості інгредієнта харчового продукту;
2) відповідають максимально допустимим рівням, визначеним у підпунктах 1-4, 9 та 12 пункту 1 розділу II Додатка;
3) підлягають обробці, що включає сортування або інші види механічної обробки, у разі, якщо після такої обробки максимально допустимі рівні не перевищують визначені в підпунктах 5-8, 10 та 11 пункту 1 розділу II Додатка, і така обробка не призводить до появи інших небезпечних факторів у цих харчових продуктах;
4) мають чітке зазначення способу використання і з позначенням "перед споживанням людиною або використанням у якості інгредієнта харчового продукту цей продукт повинен підлягати сортуванню або іншому виду механічної обробки, спрямованому на зниження забруднення афлатоксинами".
2. Назва вантажу, спосіб використання і позначення "перед споживанням людиною або використанням у якості інгредієнта харчового продукту цей продукт повинен підлягати сортуванню або іншому виду механічної обробки, спрямованому на зниження забруднення афлатоксинами" повинні міститися на кожній окремій одиниці вантажу, а також у супровідному документі відповідно до законодавства.
V. Особливі вимоги для арахісу (земляного горіху), насіння олійних культур, отриманих з них продуктів, і зерна (зернових культур)
1. На кожній окремій одиниці вантажу, а також у супровідному документі, повинні вказуватися назва вантажу та умови (спосіб) використання (для безпосереднього споживання людиною або для переробки) арахісу (земляного горіху), насіння олійних культур, отриманих з них продуктів та зерна (зернових культур). Інформація щодо оператора ринку, який є одержувачем вантажу, зазначена у супровідному документі, повинна відповідати умовам (способу) використання харчового продукту.
2. При відсутності чіткого позначення, що умови (спосіб) використання вантажу не передбачає споживання людиною, до всього арахісу (земляних горіхів), насіння олійних культур, отриманих з них продуктів та зерна (зернових культур), розміщених на ринку, застосовуються максимально допустимі рівні, передбачені підпунктами 5 та 11 пункту 1 розділу II Додатка.
3. У випадку, якщо арахіс (земляний горіх) та насіння олійних культур призначаються для подрібнення, про що свідчить відповідне маркування стосовно умов (способу) використання такого вантажу, в якому зазначено що "продукт підлягає подрібненню для виробництва рафінованої рослинної олії", застосовуються максимально допустимі рівні, встановлені у підпункті 1 пункту 1 розділу II Додатка. Позначення "продукт підлягає подрібненню для виробництва рафінованої рослинної олії" повинно зазначатися на етикетці кожної окремої одиниці вантажу і у супровідному документі. Кінцевим пунктом призначення повинен бути олійноекстракційний завод.
VI. Особливі вимоги для салату-латуку
1. Для салату-латуку застосовуються максимально допустимі рівні, зазначені в Додатку для салату-латуку, вирощеному у відкритому ґрунті (ґрунтовий салат-латук).
2. Якщо салат-латук, вирощений в закритому ґрунті (тепличний салат-латук) і має маркування, на якому є позначення щодо вирощування в закритому ґрунті, до нього застосовуються максимально допустимі рівні, зазначені в Додатку для салату-латуку, вирощеному у закритому ґрунті.
VII. Особливі вимоги до неперероблених зернових культур в частині контролю дезоксиніваленолу, зеараленону, фумонізинів, токсинів Т-2 і НТ-2, склероцію ріжків та алкалоїдів ріжків
1. У разі, якщо фізична очистка від лушпиння зерна (зернових культур) застосовується в присутності склероцію ріжків, перед такою очисткою зерно (зернові культури) повинно пройти попередній етап очистки. За фізичною очисткою від лушпиння у поєднанні з аспіратором для відділення пилу застосовується сортування за кольором, і тільки потім помел.
2. В інтегрованих системах виробництва і переробки максимальний допустимий рівень застосовується до непереробленого зерна (зернових культур) у тому випадку, якщо вони призначені для "початкової переробки". Потужності, на яких впроваджуються та застосовуються постійно діючі процедури, засновані на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), повинні створювати і впроваджувати результативну процедуру моніторингу у цій критичній контрольній точці.
В.о. генерального директора
Директорату громадського
здоров’я


І. Ганжа
Додаток
до Державних санітарних правил
і норм "Максимально допустимі
рівні окремих забруднюючих
речовин у харчових продуктах"
(пункт 2 розділу I)
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМІ РІВНІ
окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах
Розділ І. НІТРАТИ
№ з/п Харчові продукти Максимально допустимі рівні
(мг NO3/кг)
Довідкова інформація
1 2 3 4 5
1. Свіжий шпинат (Spinacia oleracea) 3 500 Максимально допустимий рівень не застосовується до свіжого шпинату, що підлягає переробці і транспортується без упаковки з полів на переробні підприємства.
2. Консервований, глибокозаморожений або заморожений шпинат 2 000
3. Свіжий салат-латук (Latuca sativa L.) (вирощений у закритому та у відкритому ґрунті) за винятком салату-латуку, зазначеного в пункті 4 цього розділу Урожай у період з 01 жовтня по 31 березня
Салат-латук, вирощений у закритому ґрунт 5 000
Салат-латук, вирощений у відкритому ґрунті
Урожай у період з 01 квітня по 30 вересня
4 000
Салат-латук, вирощений у закритому ґрунті 4 000
Салат-латук, вирощений у відкритому ґрунті 3 000
4. Салат-латук "Айсберг" Салат-латук, вирощений у закритому ґрунті 2 500
Салат-латук, вирощений у відкритому ґрунті 2 000
5. Рукола (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium) Урожай у період з 01 жовтня по 31 березня 7000
Урожай у період з 01 квітня по 30 вересня 6000
6. Продукти прикорму 200 Максимально допустимий рівень встановлено для готових до споживання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення згідно інструкції виробника).
7. Картопля 250,0
8. Капуста білокачанна Рання (до 01 вересня) 900,0
Пізня 500,0
9. Морква Рання (до 01 вересня) 400,0
Пізня 250,0
10. Томати 150,0
11. Огірки Захищений ґрунт 300,0
Відкритий ґрунт 150,0
12. Буряк столовий 1400,0
13. Цибуля ріпчаста 80,0
14. Цибуля-перо Захищений ґрунт 800,0
Відкритий ґрунт 600,0
15. Листові овочі, за винятком тих, що зазначені в цьому розділі Захищений ґрунт 3000,0
Відкритий ґрунт 2000,0
16. Дині 90,0
17. Кавуни 60,0
18. Перець солодкий Захищений ґрунт 400,0
Відкритий ґрунт 200,0
19. Кабачки 400,0
20. Гарбузи (для виготовлення консервів для дитячого харчування) 200,0
21. Яблука 60,0
22. Груші 60,0
23. Виноград столових сортів 60,0
Розділ II. МІКОТОКСИНИ
№ з/п Харчові продукти Максимально допустимі рівні (мкг/кг) Довідкова інформація
1 2 3 4 5 6
1. Афлатоксини В1 Сумарна кількість В1, В2, G1 і G2 М1
1) Арахіс (земляний горіх) та насіння інших олійних культур, що підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки перед споживанням людиною або використанням у якості інгредієнта, за винятком арахісу (земляних горіхів) та насіння інших олійних культур, що призначаються для виготовлення рафінованої рослинної олії 8,0 15,0 - Олійні культури за кодами УКТ ЗЕД
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 і похідні харчові продукти за кодом УКТ ЗЕД 1208; насіння дині за кодом 1207 99.
Максимально допустимі рівні вказані для їстівних частин арахісу і горіхів, що ростуть на деревах. Якщо проводиться дослідження (випробування) арахісу і таких горіхів (у шкаралупі), крім Бразильських горіхів, при підрахунку вмісту афлатоксинів вважається, що весь вміст забруднюючих речовин припадає на їстівну частину.
2) Мигдаль, фісташки та абрикосові ядра, що підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки перед споживанням людиною або використанням у якості інгредієнта 12,0 15,0 - Максимально допустимі рівні вказані для їстівних частин арахісу і горіхів, що ростуть на деревах. Якщо проводиться дослідження (випробування) арахісу і таких горіхів (у шкаралупі), крім Бразильських горіхів, при підрахунку вмісту афлатоксинів вважається, що весь вміст забруднюючих речовин припадає на їстівну частину.
3) Фундук та бразильський горіх, що підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки перед споживанням людиною або використанням у якості інгредієнта 8,0 15,0 - Максимально допустимі рівні вказані для їстівних частин арахісу і горіхів, що ростуть на деревах. Якщо проводиться дослідження (випробування) арахісу і таких горіхів (у шкаралупі), крім Бразильських горіхів, при підрахунку вмісту афлатоксинів вважається, що весь вміст забруднюючих речовин припадає на їстівну частину.
4) Горіхи, крім горіхів, зазначених у підпунктах 2 та 3 пункту 1 цього розділу, що підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки перед споживанням людиною або використанням в якості інгредієнта 5,0 10,0 - Максимально допустимі рівні вказані для їстівних частин арахісу і горіхів, що ростуть на деревах. Якщо проводиться дослідження (випробування) арахісу і таких горіхів (у шкаралупі), крім Бразильських горіхів, при підрахунку вмісту афлатоксинів вважається, що весь вміст забруднюючих речовин припадає на їстівну частину.
5) Арахіс (земляний горіх), насіння інших олійних культур, та продукти їх переробки, призначені для безпосереднього споживання людиною або для використання в якості інгредієнта, за винятком:
- сирої рослинної олії, призначеної для рафінування
- рафінованої рослинної олії
2,0 4,0 - Олійні культури за кодами УКТ ЗЕД
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 і похідні харчові продукти за кодом УКТ ЗЕД 1208; насіння дині за кодом УКТ ЗЕД 1207 99.
Максимально допустимі рівні вказані для їстівних частин арахісу і горіхів, що ростуть на деревах. Якщо проводиться дослідження (випробування) арахісу і таких горіхів (у шкаралупі), крім Бразильських горіхів, при підрахунку вмісту афлатоксинів вважається, що весь вміст забруднюючих речовин припадає на їстівну частину.
6) Мигдаль, фісташки та абрикосові ядра, призначені для безпосереднього споживання людиною або для використання в якості інгредієнта 8,0 10,0 - Для перероблених харчових продуктів або харчових продуктів, вироблених повністю або майже повністю із горіхів, що ростуть на деревах, встановлені для зазначених горіхів максимально допустимі рівні застосовуються також до цих харчових продуктів. В інших випадках до харчових продуктів застосовуються пункти 1 та 2 розділу II Державних санітарних правил і норм "Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах", затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 травня 2013 року № 368
, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 774/23306 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 травня 2020 року № 1238) (далі - ДСанПіН).
Максимально допустимі рівні вказані для їстівних частин арахісу і горіхів, що ростуть на деревах. Якщо проводиться дослідження (випробування) арахісу і таких горіхів (у шкаралупі), крім Бразильських горіхів, при підрахунку вмісту афлатоксинів вважається, що весь вміст забруднюючих речовин припадає на їстівну частину.
7) Фундук та бразильський горіх, призначені для безпосереднього споживання людиною або для використання в якості інгредієнта 5,0 10,0 - Для перероблених харчових продуктів або харчових продуктів, вироблених повністю або майже повністю із горіхів, що ростуть на деревах, встановлені для зазначених горіхів максимально допустимі рівні застосовуються також до цих харчових продуктів. В інших випадках до харчових продуктів застосовуються пункти 1 та 2 розділу II ДСанПіН.
Максимально допустимі рівні вказані для їстівних частин арахісу і горіхів, що ростуть на деревах. Якщо проводиться дослідження (випробування) арахісу і таких горіхів (у шкаралупі), крім Бразильських горіхів, при підрахунку вмісту афлатоксинів вважається, що весь вміст забруднюючих речовин припадає на їстівну частину.
8) Горіхи за винятком горіхів, зазначених у підпунктах 6 та 7 пункту 1 цього розділу, та продукти їх переробки, призначені для безпосереднього споживання людиною або для використання у якості інгредієнта 2,0 4,0 - Максимально допустимі рівні вказані для їстівних частин арахісу і горіхів, що ростуть на деревах. Якщо проводиться дослідження (випробування) арахісу і таких горіхів (у шкаралупі), крім Бразильських горіхів, при підрахунку вмісту афлатоксинів вважається, що весь вміст забруднюючих речовин припадає на їстівну частину.
9) Сухофрукти, за винятком сушеного інжиру, що підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки перед споживанням людиною або використанням в якості інгредієнта 5,0 10,0 -
10) Сухофрукти, за винятком сушеного інжиру, і продукти їх переробки, призначені для безпосереднього споживання людиною або використання в якості інгредієнта 2,0 4,0 -
11) Усе зерно (зернові культури) та всі продукти, отримані з зерна (зернових культур), у тому числі продукти переробки зерна (зернових культур), за винятком харчових продуктів, зазначених у підпунктах 12, 15 та 17 пункту 1 цього розділу 2,0 4,0 -
12) Кукурудза та рис, що підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки перед споживанням людиною або використанням в якості інгредієнта 5,0 10,0 -
13) Молоко сире, молоко, піддане термічній обробці, та молоко для виробництва продуктів на основі молока - - 0,050
14) Види спецій:
Capsicum spp (сухе насіння з нього, ціле або подрібнене, в тому числі чилі, мелений чилі, кайєннський перець і паприка)
Piper spp. (насіння з нього, в тому числі білий та чорний перець)
Myristica fragrans (мускатний горіх)
Zingiber officinale (імбир)
Curcuma longa (куркума)
і суміші спецій, що містять одну або декілька із зазначених у цьому пункті спецій
5,0 10,0 -
15) Продукти прикорму, крім молочних продуктів, що не містять зернових та фруктових інгредієнтів 0,10 - - Максимально допустимий рівень зазначено для сухої речовини.
16) Дитячі суміші початкові (стартові) та дитячі суміші для подальшого годування, включаючи суміші початкові молочні та дитячі суміші молочні для подальшого годування - - 0,025 Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення відповідно інструкції виробника).
17) Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дітей грудного віку 0,10 - 0,025 Для молока і молокопродуктів максимально допустимі рівні вказано для готових до споживання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення відповідно до інструкції виробника), а для харчових продуктів, відмінних від молока і молокопродуктів - до сухої речовини.
18) Сушений інжир 6,0 10,0 -
2. Охратоксин А Максимально допустимі рівні (мкг/кг)
1) Неперероблене зерно (зернові культури) 5,0
2) Всі продукти, отримані з непереробленого зерна (зернових культур), включаючи продукти переробки зерна (зернових культур), призначені для безпосереднього споживання людиною, за винятком харчових продуктів, зазначених у підпунктах 9, 10 та 14 пункту 2 цього розділу 3,0
3) Сушені плоди винограду (чорні родзинки без кісточок, родзинки, кишмиш) 10,0
4) Смажені зерна кави та мелені зерна кави, за винятком розчинної кави 5,0
5) Розчинна кава (швидкорозчинна кава) 10,0
6) Вино (у тому числі вина ігристі, крім вин десертних лікерних і вин із вмістом спирту не менше 15 % об’ємних одиниць) та фруктове вино 2,0 Максимальний допустимий рівень застосовується до вин, вироблених з урожаю 2005 року і наступних років.
7) Ароматизоване вино, ароматизовані напої на основі вина та ароматизовані коктейлі з вина 2,0 Максимальний допустимий рівень застосовується до вин, вироблених з урожаю 2005 року і наступних років.
8) Виноградний сік, концентрований виноградний сік відновлений, виноградний нектар, виноградне сусло і концентроване виноградне сусло відновлене, призначені для безпосереднього споживання людиною 2,0 Максимальний допустимий рівень застосовується до вин, вироблених з урожаю 2005 року і наступних років.
9) Продукти прикорму, крім молочних продуктів, що не містять зернових інгредієнтів 0,50 Максимально допустимий рівень зазначений для сухої речовини.
10) Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дітей грудного віку 0,50 Для молока і молокопродуктів максимально допустимий рівень вказано для готових до використання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення відповідно до інструкції виробника), а для харчових продуктів, відмінних від молока і молокопродуктів - до сухої речовини.
11) Види спецій, включаючи сушені спеції:
Piper spp. (його насіння, в тому числі білий та чорний перець)
Myristica fragrans (мускатний горіх)
Zingiber officinale (імбир)
Curcuma longa (куркума)
15
Capsicum spp (його сушені плоди, цільні або перемелені, в тому числі чилі, мелений чилі, кайєннський перець і паприка) 20
Суміші спецій, що містять одну з вищенаведених спецій 15
12) Корінь лакриці (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate та інші сорти), інгредієнт трав’яних настоїв 20
13) Екстракт лакриці (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate та інші сорти) для використання в харчовій промисловості, зокрема у напоях та кондитерських виробах 80 Максимально допустимий рівень застосовується до чистого та нерозведеного екстракту за умови, що 1 кг цього екстракту отримується з 3-4 кг кореня лакриці.
14) Глютен (клейковина) пшениці не призначений (призначена) для пропонування кінцевому споживачу 8,0
3. Патулін Максимально допустимі рівні (мкг/кг)
1) Фруктові соки, концентровані фруктові соки відновлені та фруктові нектари 50
2) Алкогольні напої, сидр та інші зброджені напої, отримані з яблук або які містять яблучний сік 50
3) Продукти з цільних яблук, включаючи компот з яблук і пюре з яблук, призначені для безпосереднього споживання людиною, за винятком харчових продуктів, зазначених у підпунктах 4 та 5 пункту 3 цього розділу 25
4) Яблучний сік і харчові продукти з цільних яблук, включаючи компот з яблук та пюре з яблук, для дітей грудного віку та раннього віку, які мають відповідне маркування та продаються як такі 10,0 Максимально допустимий рівень встановлено для готових до споживання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення відповідно до інструкції виробника).
5) Продукти прикорму, крім продуктів прикорму на основі зерна (зернових культур) та інших продуктів прикорму, що не містять фруктових інгредієнтів 10,0 Максимально допустимий рівень встановлено для готових до споживання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення згідно інструкції виробника).
4. Дезоксиніваленол Максимально допустимі рівні (мкг/кг) AУ цілях застосування максимально допустимих рівнів дезоксиніваленола, встановлених в пункті 4 цього розділу, рис не включається до категорії "зерно (зернові культури)", а харчові продукти з рису не включаються до категорії "харчові продукти із зерна (зернових культур)".
1) Неперероблене зерно (зернові культури), крім пшениці твердих сортів, вівса та кукурудзи 1 250 Максимально допустимий рівень застосовується до непереробленого зерна (зернових культур), розміщених на ринку для початкової переробки.
2) Неперероблена пшениця твердих сортів і овес 1 750 Максимально допустимий рівень застосовується до непереробленого зерна (зернових культур), розміщених на ринку для початкової переробки.
3) Неперероблена кукурудза за винятком непереробленої кукурудзи, призначеної для переробки шляхом мокрого помелу 1750 Максимально допустимий рівень застосовується до непереробленого зерна (зернових культур), розміщених на ринку для початкової переробки.
Виняток поширюється лише на кукурудзу, щодо якої це є очевидним, зокрема через маркування, що вона призначається для використання лише у процесі вологого помелу (виробництво крохмалю).
4) Зерно (зернові культури), призначене для безпосереднього споживання людиною, борошно з зерна (зернових культур), висівки та зародки як харчовий продукт, що реалізується для безпосереднього споживання людиною, за винятком харчових продуктів, зазначених у підпунктах 7-9 пункту 4 цього розділу 750
5) Макаронні вироби (сухі) 750 Макаронні вироби (сухі) означають макаронні вироби із вмістом вологи близько 12 %.
6) Хліб (включаючи невеликі хлібобулочні вироби), кондитерські борошняні вироби, бісквіти, снеки на основі зерна (зернових культур) і готові (сухі) сніданки на основі зерна (зернових культур) 500
7) Продукти прикорму, крім молочних продуктів, що не містять зернових інгредієнтів 200 Максимально допустимий рівень зазначений для сухої речовини.
8) Кукурудзяна крупа із розміром часточок >500 мкм, за кодом УКТ ЗЕД
1103 13 або 1103 2040 та інші продукти помелу кукурудзи із розміром часточок >500 мкм, що не використовується для безпосереднього споживання людиною за кодом УКТ ЗЕД 1904 1010
750
9) Кукурудзяна крупа із розміром часточок менше або дорівнює 500 мкм за кодом УКТ ЗЕД 1102 20
та інші продукти помелу кукурудзи із розміром часточок менше або дорівнює 500 мкм, не для безпосереднього споживання людьми за кодом УКТ ЗЕД 1904 1010
1250
5. Зеараленон Максимально допустимі рівні (мкг/кг) У цілях застосування максимально допустимих рівнів зеараленона, встановлених в пункті 5 цього розділу, рис не включається до категорії "зерно (зернові культури)", а харчові продукти з рису не включаються до категорії "харчові продукти із зерна (зернових культур)".
1) Неперероблене зерно (зернові культури), крім кукурудзи 100 Максимально допустимий рівень застосовується до непереробленого зерна (зернових культур), розміщених на ринку для початкової переробки.
2) Неперероблена кукурудза, крім непереробленої кукурудзи, призначеної для переробки шляхом мокрого помелу 350 Максимально допустимий рівень застосовується до непереробленого зерна (зернових культур), розміщених на ринку для початкової переробки.
Виняток поширюється лише на кукурудзу, щодо якої це є очевидним, зокрема через маркування, що вона призначається для використання лише у процесі вологого помелу (виробництво крохмалю).
3) Зерно (зернові культури), призначене для безпосереднього споживання людиною, борошно з зерна (зернових культур), висівки та зародки як харчовий продукт, що реалізується для безпосереднього споживання людиною, за винятком харчових продуктів, зазначених у підпунктах 6-9 пункту 5 цього розділу 75
4) Олія кукурудзяна рафінована 400
5) Хліб (включаючи невеликі хлібобулочні вироби), кондитерські вироби на основі зерна (зернових культур), бісквіти, снеки на основі зерна (зернових культур) та готові (сухі) сніданки на основі зерна (зернових культур), за винятком снеків на основі кукурудзи і готових (сухих) сніданків на основі кукурудзи 50
6) Кукурудза, призначена для безпосереднього споживання людиною, снеки на основі кукурудзи і готові(сухі) сніданки на основі кукурудзи 100
7) Продукти прикорму, крім молочних продуктів, що не містять зернових інгредієнтів 20 Максимально допустимий рівень зазначений для сухої речовини.
8) Кукурудзяна крупа із розміром часточок >500 мкм за кодом УКТ ЗЕД
1103 13 або 1103 20 40 та інші продукти помелу кукурудзи із розміром часточок >500 мкм, що не використовуються для безпосереднього споживання людиною за кодом УКТ ЗЕД 1904 1010
200
9) Кукурудзяна крупа із розміром часточок менше або дорівнює 500 мкм за кодом УКТ ЗЕД 1102 20 та інші продукти помелу кукурудзи із розміром часточок менше або дорівнює 500 мкм, що не використовується для безпосереднього споживання людиною за кодом УКТ ЗЕД
1904 1010
300
6. Фумонізини Сумарна кількість В1 і В2
Максимально допустимі рівні (мкг/кг)
1) Кукурудза неперероблена, за винятком кукурудзи непереробленої, призначеної для переробки шляхом мокрого помелу 4000 Максимально допустимий рівень застосовується до непереробленого зерна (зернових культур), розміщених на ринку для початкової переробки.
Виняток поширюється лише на кукурудзу, щодо якої це є очевидним, зокрема через маркування, що вона призначається для використання лише у процесі вологого помелу (виробництво крохмалю).
2) Кукурудза та харчові продукти, виготовлені на основі кукурудзи для безпосереднього споживання людиною, за винятком продуктів харчування, зазначених в підпунктах 3 та 4 пункту 6 цього розділу 1000
3) Готові (сухі) сніданки на основі кукурудзи і снеки на основі кукурудзи 800
4) Продукти прикорму виключно на основі кукурудзи 200 Максимально допустимий рівень зазначений для сухої речовини.
5) Кукурудзяна крупа із розміром часточок >500 мкм за кодом УКТ ЗЕД
1103 13 або 1103 20 40 та інші продукти помелу кукурудзи із розміром часточок >500 мкм, що не використовуються для безпосереднього споживання людиною за кодом УКТ ЗЕД 1904 1010
1400
6) Кукурудзяна крупа із розміром часточок менше або дорівнює 500 мкм за кодом УКТ ЗЕД 1102 20 та інші продукти помелу кукурудзи із розміром часточок менше або дорівнює 500 мкм, що не використовуються для безпосереднього споживання людиною за кодом УКТ ЗЕД
1904 1010
2000
7. Токсини Т-2 і НТ-2
Неперероблене зерно (зернові культури) і харчові продукти з зерна (зернових культур)
Сумарна кількість токсинів Т-2 і НТ-2
Максимально допустимі рівні (мкг/кг)
У цілях застосування максимально допустимих рівнів токсинів Т-2 і НТ-2, встановлених в пункті 7 цього розділу, рис не включається до категорії "зерно (зернові культури)", а харчові продукти з рису не включаються до категорії "харчові продукти із зерна (зернових культур)".
Максимально допустимий рівень застосовується до непереробленого зерна (зернових культур), розміщених на ринку для початкової переробки.
Виняток поширюється лише на кукурудзу, щодо якої це є очевидним, зокрема через маркування, що вона призначається для використання лише у процесі вологого помелу (виробництво крохмалю).
8. Цитринін Максимально допустимі рівні (мкг/кг)
Дієтичні добавки на основі рису, збродженого з червоними дріжджами Monascus purpureus 100
9. Склероцій ріжків та алкалоїди ріжків Максимально допустимі рівні (г/кг)
Склероцій ріжків
Неперероблене зерно (зернові культури) за винятком кукурудзи та рису 0,5 Максимально допустимий рівень застосовується до непереробленого зерна (зернових культур), розміщених на ринку для початкової переробки.
Виняток поширюється лише на кукурудзу, щодо якої це є очевидним, зокрема через маркування, що вона призначається для використання лише у процесі вологого помелу (виробництво крохмалю).
Розділ III. МЕТАЛИ
№ з/п Харчові продукти Максимально допустимі рівні (мг/кг) Довідкова інформація
1 2 3 4
1. Свинець
1) Молоко сире, молоко, піддане термічній обробці, та молоко для виробництва продуктів на основі молока 0,020
2) Дитячі суміші початкові (стартові) та дитячі суміші для подальшого годування
що реалізуються у порошкоподібному стані 0,050 Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
що реалізуються у рідкому стані 0,010 Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
3) Продукти прикорму, крім зазначених в підпункті 5 пункту 1 цього розділу 0,050 Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
4) Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені спеціально для дітей грудного віку та дітей раннього віку
що реалізуються у порошкоподібному стані 0,050 Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
що реалізуються у рідкому стані 0,010 Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
5) Напої для дітей грудного віку та раннього віку, що мають відповідне маркування і реалізуються як такі, за винятком зазначених у підпунктах 2 та 4 пункту 1 цього розділу
що реалізуються кінцевому споживачу у рідкому стані або які повинні бути відновлені згідно з інструкціями виробника, включаючи фруктові соки 0,030 Максимально допустимий рівень встановлено для готових до споживання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення згідно інструкції виробника).
що підготовлені як настоянка або відвар 1,50 Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
6) М’ясо (за винятком субпродуктів) великої рогатої худиби, овець, свиней та свійської птиці 0,10
7) Субпродукти великої рогатої худоби, овець, свиней та свійської птиці 0,50
8) Філе (м’язове м’ясо) риби 0,30 Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
9) Головоногі молюски 0,30 Максимально допустимий рівень застосовується до тварин в тому вигляді, в якому вони пропонуються кінцевому споживачу і без нутрощів.
10) Ракоподібні 0,50 М’ясо кінцівок та черевця ракоподібних (виключає голову та грудний відділ ракоподібних). Для крабів та крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимі рівні застосовуються до м’яса з кінцівок.
11) Двостулкові молюски 1,50
12) Зерно (зернові культури) та бобові 0,20
13) Овочі, крім рослин виду leafy brassica (родини капустяних), вівсяного кореня, листових овочів та свіжих пряних трав, гриби (fungi), морські водорості та плодові овочі 0,10 Максимально допустимий рівень застосовується після миття та відокремлення їстівної частини.
Для картоплі максимально допустимий рівень застосовується після її очистки від лушпиння.
14) Рослин виду leafy brassica (родини капустяних), вівсяний корінь, листові овочі, за винятком свіжих пряних трав та наступних грибів Agaricus bisporus (шампіньйони), Pleurotus ostreatus (гливи), Lentinula edodes (шіітаке) 0,30 Максимально допустимий рівень застосовується після миття та відокремлення їстівної частини.
15) Плодові овочі
цукрова кукурудза 0,10 Максимально допустимий рівень застосовується після миття та відокремлення їстівної частини.
інші, крім цукрової кукурудзи 0,05 Максимально допустимий рівень застосовується після миття та відокремлення їстівної частини.
16) Фрукти, за винятком журавлини, смородини, бузини та плодів суничного дерева 0,10 Максимально допустимий рівень застосовується після миття та відокремлення їстівної частини.
17) Журавлина, смородина, бузина та плоди суничного дерева 0,20 Максимально допустимий рівень застосовується після миття та відокремлення їстівної частини.
18) Жири і олії, в тому числі молочний жир 0,10
19) Соки фруктові, відновлені концентровані фруктові соки та фруктові нектари
виключно з ягід та інших дрібних плодів 0,05
з фруктів, крім ягід та інших дрібних плодів 0,03
20) Вино (включаючи вина ігристі, крім вин десертних лікерних), сидр, грушевий сидр та фруктове вино
продукція, виготовлена з урожаю, зібраного з 2001 по 2015 роки 0,20
продукція, виготовлена з урожаю 2016 року і пізніше 0,15
21) Ароматизоване вино, ароматизовані напої на основі вина та ароматизовані коктейлі з вина
продукція, виготовлена з урожаю, зібраного з 2001 по 2015 роки 0,20
продукція, виготовлена з урожаю 2016 року і пізніше 0,15
22) Дієтичні добавки 3,0 Максимально допустимий рівень застосовується до дієтичних добавок у тому вигляді, в якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
23) Мед 0,10
2. Кадмій
1) Овочі та фрукти, за винятком коренеплодів та бульбових овочів, листових овочів, свіжих трав, кочанних салатів, стеблових овочів, грибів та водоростей 0,050 Максимально допустимий рівень застосовується після миття та відокремлення їстівної частини.
2) Коренеплоди та бульбоплоди (крім кореня селери, пастернаку, вівсяного кореня та хріну), стеблові овочі (крім селери) 0,10 Максимально допустимий рівень застосовується після миття та відокремлення їстівної частини. Для картоплі максимально допустимий рівень застосовується до зразків, що відібрані з картоплі, з якої знято лушпиння.
3) Листові овочі, свіжі пряні трави, рослин виду leafy brassica (родини капустяних), селера, пастернак, вівсяний корінь, хрін та такі гриби: Agaricus bisporus (шампіньйони), Pleurotus ostreatus (Гливи), Lentinula edodes (Шиїтаке) 0,20 Максимально допустимий рівень застосовується після миття та відокремлення їстівної частини.
4) Гриби, за винятком зазначених у підпункті 3 пункту 2 цього розділу 1,0 Максимально допустимий рівень застосовується після миття та відокремлення їстівної частини.
5) Зерна злакових культур, за винятком пшениці та рису 0,10
6) Зерна пшениці та рису Пшеничні висівки та зародки для безпосереднього споживання
Соєві боби
0,20
7) Продукти з какао та шоколаду:

- Молочний шоколад із загальним вмістом какао-продуктів в перерахунку на сухі речовини < 30 %
До
01.01.2023
року
З
01.01.2023
року
Терміни вживаються у значеннях, наведених у наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157
"Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 688/28818.
0,5 0,10
- Шоколад з загальним вмістом какао-продуктів в перерахунку на сухі речовини < 50 %; Молочний шоколад з загальним вмістом какао-продуктів в перерахунку на сухі речовини більше або дорівнює 30 % 0,30
- Шоколад з загальним вмістом какао-продуктів в перерахунку на сухі речовини більше або дорівнює 50 % 0,80
- Какао-порошок, що продається кінцевому споживачу або міститься як інгредієнт в підсолодженому какао-порошку, що продається кінцевому споживачу (розчинний/питний шоколад) 0,60
8) М’ясо (за винятком субпродуктів) великої рогатої худоби, овець, свиней і свійської птиці 0,050
9) Конина, за винятком субпродуктів 0,20
10) Печінка великої рогатої худоби, овець, свиней, свійської птиці і коней 0,50
11) Нирки великої рогатої худоби, овець, свиней, свійської птиці і коней 1,0
12) Філе (м’язове м’ясо) риби, за винятком видів, зазначених у підпунктах 13-15 пункту 2 цього розділу 0,050 Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
13) Філе (м’язове м’ясо) таких видів риб: скумбрія (Scomber species), тунець (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis), бички (Sicyopterus lagocephalus) 0,10 Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
14) Філе (м’язове м’ясо)
скумбрієподібного тунця (Auxis species)
0,15 Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
15) Філе (м’язове м’ясо) таких видів риб:
Анчоус (Engraulis species)
Меч-риба (Xiphias gladius)Сардини (Sardina pilchardus)
0,25 Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
16) Ракоподібні: м’язове м’ясо з кінцівок та шийки (черевця).
Для крабів і крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) - м’язове м’ясо з кінцівок
0,50 М’ясо кінцівок та черевця ракоподібних (виключає голову та грудний відділ ракоподібних). Для крабів та крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимі рівні застосовуються до м’яса з кінцівок.
17) Двостулкові молюски 1,0
18) Головоногі (без внутрішніх органів) 1,0
19) Дитячі суміші початкові (стартові) та дитячі суміші для подальшого годування: Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
- дитячі суміші у порошкоподібному стані, виготовлені з білків коров’ячого молока або гідролізатів білків 0,010
- дитячі суміші у рідкому стані, виготовлені з білків коров’ячого молока або гідролізатів білків 0,005
- дитячі суміші у порошкоподібному стані, виготовлені виключно із ізолятів соєвого білку або в суміші з білками коров’ячого молока 0,020
- дитячі суміші у рідкому стані, виготовлені виключно з ізолятів соєвого білку або в суміші з білками коров’ячого молока 0,010
20) Продукти прикорму 0,040 Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, в якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
21) Дієтичні добавки за винятком дієтичних добавок, зазначених у підпункті 22 пункту 2 цього розділу 1,0 Максимально допустимий рівень застосовується до дієтичних добавок у тому вигляді, в якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
22) Дієтичні добавки, що складаються виключно або переважно з висушених водоростей, продуктів, виготовлених з водоростей або висушених двостулкових молюсків 3,0 Максимально допустимий рівень застосовується до дієтичних добавок у тому вигляді, в якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
3. Ртуть
1) Рибопродукти і філе (м’язове м’ясо) риби за винятком видів, зазначених в підпункті 2 пункту 3 цього розділу. Максимально допустимий рівень для ракоподібних застосовується до м’яса з кінцівок та шийки (черевця). Для крабів і крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимий рівень застосовуються до м’яса з кінцівок 0,50 Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
М’ясо кінцівок та черевця ракоподібних(виключає голову та грудний відділ ракоподібних). Для крабів та крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимі рівні застосовуються до м’яса з кінцівок.
2) Філе (м’язове м’ясо) таких видів риб:
Вудильник (Lophus species)
Смугаста зубатка (Ananrhichas lupus)
Атлантична пеламида (Sarda sarda)
Вугор (Anguilla species)
Летрін, хоплостет, рожевий пілобрюх (Hoplostethus species)
Тупорилий макрурус (Coryphaenoides ruspestris)
Палтус (Hippoglossus hippoglossus)
Кінгкліп (Genypterus capensis)
Марлін (Makaira species)
Мегре (Lepidorhombus species)
Барабулька (Mullus species)
Рожевий ошібень (Genypterus blacodes)
Щука (Esox lucius)
Одноколірний боніто (Orcynopsis unicolor)
Звичайний капелан (Tricopterus minutes)
Португальська акула (Centroscymnus coelolepis)
Ромбовий скат (Raja species)
Морський окунь (Sebastes marinus, S.mentella, S. viviparus)
Індо-тихоокеанський вітрильник (Istiophorus platypterus)
Лепідопи (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)
Пагель (Pagellus species)
Акула (всі види)
Змієподібна скумбрія або масляна риба (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)
Осетер (Acipenser species)
Меч-риба (Xiphias gladius)
Тунець (Thunnus species, Euthynnus species,
Katsuwonus pelamis)
1,0 Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
3) Дієтичні добавки 0,10 Максимально допустимий рівень застосовується до дієтичних добавок у тому вигляді, в якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
4. Олово (неорганічне) для продуктів у бляшаній (жерстяній) тарі
1) Харчові продукти у бляшаній (жерстяній) тарі, крім напоїв 200
2) Напої у бляшаній (жерстяній) тарі, в тому числі, соки фруктові та овочеві 100
3) Продукти прикорму у бляшаній (жерстяній) тарі, за винятком сушених і порошкоподібних продуктів 50 Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому їх пропонують кінцевому споживачу.
4) Дитячі суміші початкові (стартові) та дитячі суміші для подальшого годування у бляшаній (жерстяній) тарі (включаючи молоко для дітей грудного віку та дітей раннього віку), за винятком сушених і порошкоподібних продуктів 50 Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому їх пропонують кінцевому споживачу.
5) Харчові продукти для спеціальних медичних цілей у бляшаній (жерстяній) тарі, призначені спеціально для дітей грудного віку, за винятком сушених і порошкоподібних продуктів 50 Максимально допустимий рівень застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому їх пропонують кінцевому споживачу.
5. Миш’як (неорганічний) До цієї позиції:
Сума As(III) та As(V).
Рис, рис обрушений, рис шліфований та рис пропарений відповідно до визначень цих термінів в стандарті Кодекс Аліментаріус 198-1995.
1) Непропарений очищений рис (шліфований або білий рис) 0,20
2) Пропарений рис та обрушений рис 0,25
3) Рисові вафлі, рисові крекери та рисові хлібці 0,30
4) Рис, призначений для виробництва дитячого харчування 0,10
Розділ IV. 3-МОНОХЛОРОПРОПАНДІОЛ (3-MХПД) ТА ГЛІЦИДИНОВІ ЕФІРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ
№ з/п Харчові продукти Максимально допустимі рівні (мкг/кг) Довідкова інформація
1 2 3 4
1. 3-монохлоропропандіол (3-MХПД)
1) Білок рослинний гідролізований 20 Максимально допустимий рівень встановлений для рідкого харчового продукту, що містить 40 % сухої речовини і відповідає максимальному рівню 50 мкг/кг в сухій речовині. Цей рівень необхідно перераховувати пропорційно вмісту сухої речовини у відповідному харчовому продукті.
2) Соєвий соус 20 Максимально допустимий рівень встановлений для рідкого харчового продукту, що містить 40 % сухої речовини і відповідає максимальному рівню 50 мкг/кг в сухій речовині. Цей рівень необхідно перераховувати пропорційно вмісту сухої речовини у відповідному харчовому продукті.
2. Гліцидилові ефіри жирних кислот у перерахунку на гліцидилол
1) Олії та жири рослинні для кінцевого споживача або для використання як інгредієнт за винятком продуктів харчування, перелічених в підпункті 2 пункту 2 цього розділу 1000
2) Олії та жири рослинні, призначені для виробництва продуктів прикорму 500
3) Дитячі суміші початкові (стартові) та дитячі суміші для подальшого годування, а також харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дітей грудного та раннього віку (що реалізуються у порошкоподібному стані) 50 Максимально допустимий рівень застосовуються до харчових продуктів у тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
4) Дитячі суміші початкові (стартові) та дитячі суміші для подальшого годування, а також харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дітей грудного та раннього віку (що реалізуються у рідкому стані) 6,0 Максимально допустимий рівень застосовуються до харчових продуктів у тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
Розділ V. ДІОКСИНИ І ПХБ (РСВs)*
№ з/п Харчові продукти Максимально допустимі рівні Довідкова інформація
1 2 3 4 5 6
Сумарна кількість діоксинів (WHO-PCDD/F-TEQ) Сумарна кількість діоксинів і діоксин-подібних ПХБ (РСВS)(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) Сумарна кількість ПХБ(PCB) 28,
ПХП (PCB)52,
ПХБ (PCB)101, ПХБ(PCB)138, ПХБ(PCB)153 та ПХБ(PCB)180 (ICES-6)
Верхня межа концентрації розраховується виходячи з припущення, що всі значення різних конгенерів, які знаходяться нижче межі кількісного визначення, дорівнюють межі кількісного визначення.
1. М’ясо і м’ясопродукти (за винятком їстівних субпродуктів) таких тварин: Максимальний допустимий рівень, встановлений до жиру, не застосовується для харчових продуктів, що містять <2 % жиру.
Максимально допустимий рівень для харчових продуктів, що містять <2 % жиру, розраховується множенням відповідного максимально допустимого рівня до жиру, встановленого в цьому пункті, на 0,02.
- велика рогата худоба і вівці 2,5 пг/г жиру 4,0 пг/г жиру 40 нг/г жиру
- домашня птиця 1,75 пг/г жиру 3,0 пг/г жиру 40 нг/г жиру
- свині 1,0 пг/г жиру 1,25 пг/г жиру 40 нг/г жиру
2. Печінка наземних тварин, зазначених у пункті 1 цього розділу, за винятком овець, і продуктів з неї 0,30 пг/г 0,50 пг/г 3,0 нг/г
3. Печінка овець та продукти з неї 1,25 пг/г 2,00 пг/г 3,0 нг/г
4. Філе (м’язове м’ясо) риби і рибопродукти, а також продукти, вироблені з них, за винятком:
- виловленого в дикій природі вугра
- виловленого в дикій природі катрана (Squalus acantias)
- прісноводної риби, виловленої у дикій природі, за винятком діадромних видів прісноводної риби, виловлених у дикій природі
- печінки з риби та харчових продукти з неї
- олії з морських тварин
Максимально допустимий рівень щодо ракоподібних застосовується до м’яса з кінцівок та шийки (черевця). Для крабів і крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) вони застосовуються до м’яса з кінцівок
3,5 пг/г 6,5 пг/г 75 нг/г Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
М’ясо кінцівок та черевця ракоподібних (виключає голову та грудний відділ ракоподібних). Для крабів та крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимі рівні застосовуються до м’яса з кінцівок.
5. Філе (м’язове м’ясо) виловлених у дикій природі прісноводних риб, за винятком діадромних видів прісноводної риби, виловлених у дикій природі, та харчові продукти з них 3,5 пг/г 6,5 пг/г 125 нг/г Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
6. Філе (м’язове м’ясо) катрана (Squalus acantias) виловленого в дикій природі та харчові продукти з нього 3,5 пг/г 6,5 пг/г 200 нг/г
7. Філе (м’язове м’ясо) вугра (Anguilla anguilla) виловленого у дикій природі та харчові продукти з нього 3,5 пг/г 10,0 пг/г 300 нг/г
8. Печінка риб та харчові продукти, виготовлені з неї, за винятком олії з морських тварин, вказаних у пункті 9 цього розділу - 20,0 пг/г 200 нг/г Для консервованої рибної печінки максимальний рівень застосовується до всього їстівного вмісту консерви.
9. Олія з морських тварин (олія з тулуба риб, олія з печінки риб і олії з інших морських організмів, призначених для споживання людиною) 1,75 пг/г жиру 6,0 пг/г жиру 200 нг/г жиру
10. Молоко сире і молочні продукти включаючи молочний жир 2,5 пг/г жиру 5,5 пг/г жиру 40 нг/г жиру Максимальний допустимий рівень, встановлений до жиру, не застосовується для харчових продуктів, що містять <2 % жиру. Максимально допустимий рівень для харчових продуктів, що містять <2 % жиру, розраховується множенням відповідного максимально допустимого рівня до жиру, встановленого в цьому пункті, на 0,02.
11. Яйця курячі і яйцепродукти з них 2,5 пг/г жиру 5,0 пг/г жиру 40 нг/г жиру Максимальний допустимий рівень, встановлений до жиру, не застосовується для харчових продуктів, що містять <2 % жиру. Максимально допустимий рівень для харчових продуктів, що містять <2 % жиру, розраховується множенням відповідного максимально допустимого рівня до жиру, встановленого в цьому пункті, на 0,02.
12. Жир наступних тварин:
- велика рогата худоба та вівці 2,5 пг/г жиру 4,0 пг/г жиру 40 нг/г жиру
- Домашня птиця 1,75 пг/г жиру 3,0 пг/г жиру 40 нг/г жиру
- Свині 1,0 пг/г жиру 1,25 пг/г жиру 40 нг/г жиру
13. Змішані тваринні жири 1,5 пг/г жиру 2,50 пг/г жиру 40 нг/г жиру
14. Рослинні олії та жири 0,75 пг/г жиру 1,25 пг/г жиру 40 нг/г жиру
15. Дитяче харчування 0,1 пг/г 0,2 пг/г 1,0 нг/г Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення відповідно інструкції виробника).
__________
* Діоксини (сумарна кількість поліхлорованих дібензо-пара-діоксинів (ПХДД) і поліхлорованих дібензофуранів (ПХДФ), виражені в форматі токсичного еквіваленту ВООЗ з використанням коефіцієнтів токсичної еквівалентності (КТЕ) ВООЗ), а також сумарна кількість діоксинів і діоксин-подібних ПХБ (сумарна кількість ПХДД, ПХДФ і ПХБ), виражені в форматі токсичного еквіваленту ВООЗ з використанням КТЕ ВООЗ (таблиця 1).
Таблиця 1
Конгенер Значення КТЕ Конгенер Значення КТЕ
1 2 3 4
Дібензо-пара-діоксини (ПХДД) Діоксин-подібні ПХБ: нон-орто ПХБ+моно-орто ПХБ
2,3,7,8-TCDD 1 Нон-орто ПХБ
1,2,3,7,8-PeCDD 1 ПХБ 77 0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 ПХБ 81 0,0003
1,2,3,6,7,8- HxCDD 0,1 ПХБ 126 0,1
1,2,3,7,8,9- HxCDD 0,1 ПХБ 169 0,03
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01
OCDD 0,0003
Дібензофурани (ПХДФ) Моно-орто ПХБ
2,3,7,8-TCDF 0,1 ПХБ 105 0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 ПХБ 114 0,00003
2,3,4,7,8- PeCDF 0,3 ПХБ 118 0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 ПХБ 123 0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 ПХБ 156 0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 ПХБ 157 0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 ПХП 167 0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,01 ПХБ 189 0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HxCDF 0,01
OCDF 0,0003
Використані скорочення: Т = тетра; Ре = пента; Нх = гекса; Нр = гепта; О = окта; CDD =хлордібензодіоксин; CDF = хлородібензофуран; СВ = хлоробіфеніл
Розділ VI. ПОЛІЦИКЛІЧНІ АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (ПАВ)
№ з/п Харчові продукти Максимально допустимі рівні (мкг/кг) Довідкова інформація
1 2 3 4 5
Бензо(а)пірен, бенз(а)антрацен, бензо(b)флоорантен та хризен Бензо(а)пірен Сума бензо(а)пірену, бенз(а)антрацену, бензо(b)флуорантену та хризену Нижні межі концентрацій розраховуються на основі допущення, що всі значення вказаних чотирьох речовин, які нижче межі кількісного визначення, дорівнюють нулю.
1 Олії і жири (за винятком масла какао та кокосової олії), призначені безпосередньо для споживання або використання в якості інгредієнта 2,0 10,0
2 Какао боби та харчові продукти з них, за винятком харчових продуктів, зазначених у пункті 11 цього розділу 5,0 мкг/кг жиру 30,0 мгк/кг жиру
3 Кокосова олія, призначена для безпосереднього споживання людиною, або для використання в якості інгредієнта 2,0 20,0
4 Копчене м’ясо і копчені м’ясопродукти 2,0 12,0
5 Філе (м’язове м’ясо) копченої риби і копчені рибопродукти за винятком продуктів риболовства, зазначених у пунктах 6 та 7 цього розділу. Максимально допустимий рівень щодо копчених ракоподібних застосовується до м’язового м’яса з кінцівок та черевця. Для копчених крабів і крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) вони застосовуються до м’яса з кінцівок 2,0 12,0 Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
М’ясо кінцівок та черевця ракоподібних (виключає голову та грудний відділ ракоподібних). Для крабів та крабоподібних ракоподібних (Brachyura та Anomura) максимально допустимі рівні застосовуються до м’яса з кінцівок.
6 Шпроти копчені та шпроти копчені консервовані (Sprattus Sprattus); салака копчена довжиною менше або дорівнює 14 см і салака копчена консервована довжиною менше або дорівнює 14 см (Clupea harengus membras); Кацуобусі (сушені скумбрії, Katsuwonus Pelamis); двостулкові молюски (свіжі, охолоджені або заморожені); термічно оброблене м’ясо і м’ясопродукти, що пропонуються кінцевому споживачу 5,0 30,0 Якщо риба призначена для споживання цілком, максимально допустимий рівень застосовується до цільної риби.
Для консервованих харчових продуктів дослідження (випробування) проводиться до всього вмісту консерви. Щодо максимально допустимих рівнів для композитних продуктів, застосовуються пункти 1 та 2 розділу II ДСанПіН.
Термічно оброблене м’ясо і м’ясопродукти, що піддавалися обробці, яка може призвести до утворення ПАВ, а саме - гриль, барбекю (шашлик).
7 Двостулкові молюски (копчені) 6,0 35,0
8 Продукти прикорму 1,0 1,0 Максимально допустимі рівні застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
9 Дитячі суміші початкові (стартові) та дитячі суміші для подальшого годування, включаючи суміші початкові молочні та дитячі суміші молочні для подальшого годування 1,0 1,0 Максимально допустимі рівні застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
10 Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені спеціально для дітей грудного віку 1,0 1,0 Максимально допустимі рівні застосовується до харчових продуктів в тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
11 Волокна какао і харчові продукти виготовлені з нього та призначені для використання в якості інгредієнта 3,0 15,0
12 Бананові чіпси 2,0 20,0
13 Дієтичні добавки, що містять рослинні інгредієнти та їх препарати
Дієтичні добавки, що містять прополіс, маточне молочко, спіруліну або їх препарати
10,0 50,0 Максимально допустимий рівень застосовується до дієтичних добавок у тому вигляді, в якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
Максимально допустимий рівень не застосовується до дієтичних добавок, що містять рослинні олії. До рослинних олій, що використовуються в якості інгредієнта у дієтичних добавках, застосовуються максимально допустимі рівні, встановлені у пункті 1 цього розділу.
14 Трави сушені 10,0 50,0
15 Спеції сушені за винятком кардамону та копченого перцю Capsicums spp. 10,0 50,0
Розділ VII. МЕЛАМІН ТА ЙОГО СТРУКТУРНІ АНАЛОГИ
№ з/п Харчові продукти Максимально допустимі рівні (мг/кг) Довідкова інформація
1 2 3 4
Меламін
1 Харчові продукти за винятком дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для подальшого годування у порошкоподібному стані 2,5 Максимально допустимий рівень не застосовується до харчових продуктів, для яких може бути доведено, що рівень меламіну, вищій за 2,5 мг/кг, є наслідком дозволеного використання ціромазіну в якості інсектициду. Рівень меламіну не повинен перевищувати рівень ціромазіну.
2 Дитячі суміші початкові (стартові) та дитячі суміші для подальшого годування у порошкоподібному стані 1
Розділ VIII. ПРИРОДНІ ТОКСИНИ РОСЛИН
№ з/п Харчові продукти Максимально допустимі рівні (г/кг) Довідкова інформація
1. Ерукова кислота, включаючи ерукову кислоту, пов’язану в жирі
1) Рослинні олії та жири, випущені на ринок для кінцевого споживача або для використання в якості інгредієнта в їжу, за винятком олії камеліни, гірчиці та шипшини 20
2) Камелінова, гірчична олії та олія Бораго (огіркової трави) 50
3) Гірчиця (приправа) 35
2. Тропанові алкалоїди Атропін Скополамін Під тропановими алкалоїдами розуміють атропін і скополамін. Атропін є рацемічною сумішшю (–) - гіосціаміну і (+) - гіосціаміну, з яких тільки (–) - енантіомер гіосціамін проявляє антихолінергічну активність. Оскільки під час проведення досліджень (випробувань) не завжди можливо розрізнити енантіомери гіосціаміну, то максимально допустимі рівні встановлюються для атропіну і скополаміну.
Продукти прикорму, що містять пшоно, сорго, гречку або інші продукти, виготовлені з них 1,0 мкг/кг 1,0 мкг/кг Максимально допустимі рівні застосовується до харчових продуктів у тому стані, у якому вони пропонуються кінцевому споживачу.
3. Гідроціанова кислота, включаючи гідроціанову кислоту, зв’язану в ціаногенні глікозиди
Неперероблені цілі, подрібнені, зі знятим лушпинням, нарізані абрикосові ядра, що пропонуються кінцевому споживачу 20,0
Розділ IХ. ПЕРХЛОРАТ
Харчові продукти Максимально допустимі рівні (мг/кг) Довідкова інформація
Перхлорат з 01.07.2023
1. Фрукти та овочі за винятком: 0,05
- гарбузових та листової капусти 0,10
- листових салатів і трав 0,50
2 Чай з кущів роду Камелія у висушеному стані
Трав’яні та фруктові настої у висушеному стані
0,75
3 Дитячі суміші початкові (стартові) та дитячі суміші для подальшого годування, а також харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дітей грудного та раннього віку, напої на молочній основі та подібні харчові продукти на основі білка, призначені для дітей раннього віку 0,01 Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення відповідно до інструкції виробника).
4 Продукти прикорму крім продуктів прикорму на основі зерна (зернових культур) 0,02 Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення відповідно інструкції виробника).
5 Продукти прикорму на основі зерна (зернових культур) 0,01 Максимально допустимий рівень зазначено для готових до споживання харчових продуктів (розміщених на ринку як таких або після відновлення відповідно інструкції виробника).
Максимально допустимий рівень зазначено для харчового продукту у рідкому стані, що містить 40 % сухої речовини, що відповідає максимальному рівню 50 мкг/кг в сухій речовині. Максимально допустимий рівень необхідно перераховувати відповідно до вмісту сухої речовини в харчовому продукті.

Увага! Цей сервіс доступній
у повній версії iplex
Перейти до повної версії iplex

Розгорнути
Згорнути
Документ не має змісту
Сервіс недоступний у гостьовому тарифі
"Звіт про зміни" - сервіс для швидкого ознайомлення зі змінами документа.
Звіт містить тільки змінені абзаці документа у поточній та попередній редакціях із зазначенням доданих та вилучених фрагментів.
Судове рішення включено в список зв`язків, тому що
на це рішення посилаються:
це рішення посилається на:
ukr
0
({'type':'003', 'icon':'310', 'uid':'1231.1149.0', 'status':'001', 'code':'z0684-20', 'date':'22.05.2020', 'regdate':'21.07.2020', 'numbers':'1238', 'regnum':'684/34967', 'title':'Про внесення змін до Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»', 'npa':'002', 'publish':[' Міністерство охорони здоров\'я України'], 'vidy':['Наказ'], 'public':['Офіційний Вісник України 2020, 60 від 04.08.2020'], 'list':[{'uid':'1231.1149.1','type':'004','ext':'.xml','title':'22.05.2020 прийняття'}], 'history':[{'his_date':'22.05.2020','his_title':'прийняття'}, {'his_date':'21.07.2020','his_title':'зареєстровано'}, {'his_date':'04.02.2021','his_title':'Набрання чинності'}], 'modified':'03.02.2021', 'access':'0', 'edsize':32506,'hsize':1524})